§1
Ogólne informacje
 1. Sklep pdfsewingpatterns.com prowadzony jest przez firmę Ardente Design Małgorzata Bromirska z siedzibą przy ul. Andromedy 11/8, 59-220 Legnica, REGON: 021873861, NIP: 6912267575, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą Treści Cyfrowych (wykrojów krawieckich, instrukcji szycia i poradników) za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: PdfSewingPatterns
§2
Definicje
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. Sklep - oznacza prowadzony przez Ardente Design sklep internetowy w domenie pdfsewingpatterns.com;
  2. Sprzedawca - właściciel sklepu;
  3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  4. Klient - osoba lub podmiot, który dokonał lub jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie, lub jest odbiorcą Usług;
  5. Treści Cyfrowe - znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności wykroje i instrukcje szycia w formacie cyfrowym PDF;
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane poprzez formularz zamówienia zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy na dostarczanie Treści Cyfrowych;
  7. Konto - indywidualny profil Klienta, tworzony w wyniku rejestracji w Sklepie i umożliwiający korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności Sklepu;
  8. Newsletter - biuletyn rozsyłany przy użyciu poczty elektronicznej.
§3
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów oraz zasady sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę produktów.
 2. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu typowe dla tego typu serwisów Usługi, w szczególności:
  1. możliwość przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
  2. założenie i prowadzenie Konta Klienta;
  3. korzystanie z koszyka i interaktywnego formularza zamówień, umożliwiających zamawianie płatnych Treści Cyfrowych;
  4. dostęp do wybranych, darmowych Treści Cyfrowych;
  5. możliwość wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego
  6. newsletter
 4. Wszystkie wymienione w punkcie 3 Usługi są bezpłatne.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
§4
Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i plików cookies.
 2. W celu korzystania z zamówionych Treści Cyfrowych Klient powinien posiadać:
  1. program komputerowy do otwierania plików PDF np. Acrobat Reader (https://get.adobe.com/reader/);
  2. program komputerowy do otwierania archiwów ZIP np. 7-zip (http://www.7-zip.org/).
 3. W celu korzystania z wykrojów krawieckich Klient powinien posiadać dodatkowo dostęp do drukarki w formacie A4.
§5
Konto użytkownika
 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne. Założenie Konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
 2. Umowa na Usługę prowadzenie konta zawierana jest w momencie wysłania poprawnie wypełnionego formularza rejestracji „Stwórz konto”
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i można z niej zrezygnować w każdej chwili.
§6
Składanie zamówień
 1. Klient rozpoczyna składanie Zamówienia poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka.
 2. Po potwierdzeniu wyboru towarów, klikając na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, Klient przechodzi do formularza zamówienia.
 3. Modyfikacja Zamówienia i wpisanych przez Klienta danych możliwa jest do chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. W niektórych sytuacjach odpowiednia stawka VAT może być naliczona dopiero po podaniu adresu zamieszkania Klienta, dlatego cenami wiążącymi są ceny brutto wyświetlone w podsumowaniu zamówienia.
 5. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że podane w formularzu dane, w szczególności kraj zamieszkania, są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Sekcja "Podsumowanie zamówienia" jest skierowaną do Klienta ofertą zawarcia umowy na dostarczenie Treści Cyfrowych.
 7. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, i prawidłowe przesłanie formularza zamówienia, powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy między Sprzedawcą a Klientem.
§7
Płatności
 1. Sklep udostępnia następujące metody płatności:
  1. płatność przelewem bankowym;
  2. płatności elektroniczne - Przelewy24.
  3. PayPal (płatności zagraniczne)
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności elektroniczne” lub "PayPal", Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 3. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Zamówienie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w tym terminie powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.
 4. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury za zamówione produkty.
§8
Dostawa Treści Cyfrowych
 1. Dostawa Treści Cyfrowych jest bezpłatna i przyjmuje postać linku do pobrania produktu.
 2. Zamówienia opłacone przelewem bankowym wymagają ręcznej zmiany statusu, dlatego Treści Cyfrowe będą udostępniane do 24h od zaksięgowania płatności.
 3. Treści Cyfrowe opłacone przez płatności elektroniczne będą udostępniane natychmiast po prawidłowym przetworzeniu płatności
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych, na prośbę Klienta możliwe jest dostarczenie zamówionych Treści Cyfrowych na adres e-mailowy podany przy składaniu zamówienia.
§9
Newsletter
 1. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez podanie w formularzu zapisu na newsletter swojego adresu e-mail.
 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy.
 3. Umowa na dostarczanie Newslettera zawierana jest w momencie kliknięcia na link w mailu potwierdzającym chęć przyłączenia się do biuletynu
 4. Rezygnacja z newslettera może nastąpić w każdej chwili.
§10
Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Klient może złożyć reklamację z tytułu niezgodności produktu lub Usługi z umową.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę można składać mailowo.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
§11
Odstąpienie od umowy
 1. Odstąpienie od umowy na dostarczanie Treści Cyfrowych:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę na dostarczanie Treści Cyfrowych w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
  2. Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wyrażenia przez niego zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
  3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sprzedawcy, podając w nim imię, nazwisko i numer zamówienia. Oświadczenie to może być przesłane również na ustawowym formularzu odstąpienia od umowy: pobierz.
  4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 2. Odstąpienie od umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Klienta:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny. W celu usunięcia konta należy wysłać mailowo informację do Sprzedającego z prośbą o usunięcie konta.
 3. Odstąpienie od umowy otrzymywanie biuletynu (Newsletter):
  1. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny. W celu wypisania się z biuletynu należy wysłać mailowo informację do Sprzedającego z prośbą o usunięcie adresu e-mail z listy lub kliknąć odpowiedni link w przesłanej wiadomości.
§10
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze metodę płatności inną niż tradycyjny przelew bankowy, dane potrzebne do realizacji transakcji zostaną przekazane podmiotowi realizującemu daną usługę.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji niektórych Usług i umów przez Sprzedawcę.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, a także zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia z prowadzonego zbioru.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdziesz w Polityce prywatności.
§10
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom, o których Sprzedawca poinformuje w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 7 dni przed ich wejściem w życie. Klienci posiadających Konto poinformowani zostaną za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.